Archiloch

Jamby trimetryczne

 
Ἴ α μ β ο ι
Τ ρ ί μ ε τ ρ α

18 - 50 Diehl
24, 32, 40, 44, 47, 66 West


_______________________________________________


18 D.  21+22 W.
(Snell)
vv. 1+2: Plut. exil. 12 (p. 604bc)
vv. 3+4: Athen. 12, 523d


. . . . . . . . . . . . . . . ἥδε δ᾽ ὥστ᾽ ὄνου ῥάχις 
ἕστηκεν ὕλης ἀγρίης ἐπιστεφής·

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

οὐ γάρ τι καλὸς χῶρος οὐδ᾽ ἐπίμερος 
οὐδ᾽ ἐρατός, οἷος ἀμφὶ Σίριος ῥοάς.

_____

19 D.  20 W.
(Snell)
Strab. 14, 1, 40 (p. 647)


κλαίω τὰ Θασίων, οὐ τὰ Μαγνήτων κακά.

_____

20 D.  215 W.
(Snell)
Tzetz. alleg., ed. P. Matranga, Anecd. 1, 216, 125 ss.


καὶ μ᾽ οὔτ᾽ ἰάμβων οὔτε τερπωλέων μέλει.

_____

21 D.  213 W.
(Snell)
Schol. Aristoph. ran. 704


ψυχὰς ἔχοντες κυμάτων ἐν ἀγκάλαις

_____

22 D.  19 W.
(Snell)
Arist. rhet. 3, 17 (p. 1418b 28)


Οὔ μοι τὰ Γύγεω τοῦ πολυχρύσου μέλει 
οὐδ᾽ εἶλέ πώ με ζῆλος οὐδ᾽ ἀγαίομαι 
θεῶν ἔργα, μεγάλης δ᾽ οὐκ ἐρέω τυραννίδος· 
ἀπόπροθεν γάρ ἐστιν ὀφθαλμῶν ἐμῶν.

_____

23 D.  227 W.
(Snell)
Schol. Eur. Med. 708


^ – ὁ δ᾽ Ἀσίης καρτερὸς μηλοτρόφου.

_____

24 D.  38 W.
(Snell)
Schol. A Hom. Λ 786


οἴην Λυκάμβεω παῖδα τὴν ὑπερτέρην

_____

25 D.  30+31 W.
(Snell)
vv. 1+2: Ammon. 431
vv. 2+3: Synes. laud. calv. 75bc


ἔχουσα θαλλὸν μυρσίνης ἐτέρπετο 
ῥοδέης τε καλὸν ἄνθος, ἡ δέ οἱ κόμη 
ὤμους κατεσκίαζε καὶ μετάφρενα.

_____

26 D.  48 W.
(West)
P. Oxy. 22, 2311 fr. 1 (a)
vv. 5+6: Athen. 15, 688c


]. . .[]. . .[
δαιτα μενη[
μαπ. .εκαρ.[
εξησ[.].α[
5
τροφὸς κατῆ[γεν] ἐσμυριχμένας κόμην 
καὶ στῆθος, ὡς ἂν καὶ γέρων ἠράσσατο.
ὦ Γλαῦκε, καλὸν δη[
αἱ [δ᾽] ὡς ἐπεφράσαν[το
ισα[
10
παι[
ὁμοφ[ρον-
λα. . . .[
λα. .μ[
τινε.[
15
ἔρχ[εσ]θ[
τη.[
προ.[. . .].[
ἐβουλόμην[
ἀπαγγελου[
20
ψιῆσιν[
φοιτᾶν· επ[
πᾶσαι .ε.[
ἔρδειν· ατ[
φαιν[.].ιν[
25
ἀκάτια· καὶ β[
(καὶ πολλὸς ελ[
πολλῶν ἄϊ[
ὑ[μέ]ων πυθ[έσθαι
κ[.].παπ[
30
.].εσθεδ[
πρόσε[
ἐγὼ μ[

_____

27 D.  205 W.
(Snell)
Athen. 15, 688e


οὐκ ἂν μύροισι γρηῦς ἐοῦσ᾽ ἠλείφετο.

_____

27a D.  206-209 W.
(West)
v. 1: Schol. Rav. Aristoph. av. 1620
vv. 2-4: Eust. in Hom. p. 1329, 33


περὶ σφυρὸν παχεῖα μισήτη γυνή
. . . . . . . . . . .
δῆμος
. . . . . . . . . . .
ἐργάτις
. . . . . . . . . . .
μυσάχνη

_____

28 D.  42 W.
(Snell)
Athen. 10, 447b


^ ὥσπερ αὐλῶι βρῦτον ἢ Θρέιξ ἀνήρ 
ἔβρυζεν ἢ Φρὺξ· κύβδα δ᾽ ἦν πονευμένη.

_____

29 D.  197 W.
(Snell)
Hephaest. 6,2 (p. 18 Consbruch)


Ζεῦ πάτερ, γάμον μὲν οὐκ ἐδαισάμην

_____

30 D.  26 W.
(West)
P. Oxy. 22, 2310, fr. 1
vv. 5-7: Macrob. sat. 1, 17, 9 s.


πολ[
νο.σ[.].[
φθ. . . . .[.].[
χερσ. . . . .[
5
ὦναξ Ἄπολλον, καὶ σὺ τοὺς μὲν αἰτίους 
πήμαινε καί σφας ὄλλυ᾽ ὥσπερ ὀλλύεις,
ἡμέας δὲ .[
.]υτ. . . .[
.]αι.υζαν[
10
. . . . .δ᾽ ἰδ[
αμυ[. .]. .[

λ.[.]ε.[. .].[
κ[α]ὶ [. .]μβαλ[
. .]ν.δεκ[.].[
15
.]. . . . .[

_____

31 D.  18 W.
(Snell)
Eustath. in Hom.. 518, 27


^ – ^ – ^ παῖδ᾽ Ἄρεω μιαιφόνου

_____

32 D.  297 W.
(Snell)
Orion, etym. col. 37, 4 (Sturz)


κατ᾽ οἶκον ἐστρωφᾶτο μισητὸς βάβαξ.

_____

33 D.  36 W.
(Snell)
Harpocrat. 143, 6 (Bekker)


πρὸς τοῖχον ἐκλίνθησαν ἐν παλινσκίωι.

_____

34 D.  252 W.
(Snell)
Herodian. peri klis. onom. II, 679,5 (Lentz)


. . . . . . . . . . . . . . ἀλλ᾽ ἀπερρώγασί <μοι> 
μύκεω τένοντες

_____

35 D.  37 W.
(Snell)
Schol. Ven. B Hom. I 90


τοῖον γὰρ αὐλὴν ἕρκος ἀμφιδέδρομεν.

_____

36 D.  49 W.
(West)
P. Oxy. 22, 2321 fr. 1 (b)
v. 7: Eustath. in Od. 1889, 1


. .αλ[
πινε[
ὅτι φρον[
γυνὴ τ[
5
ἔχθιστε[
καὶ πατ[
φιλῆτα νύκτωρ περὶ πόλιν πωλεομένωι·
οὔτ᾽ ὦ[
επ[

_____

37 D.  45 W.
(Snell)
Phot. 193, 22


κύψαντες ὕβριν ἀθρόην ἀπέφλυσαν.

_____

38 D.  110 W.
(West)
Clem. Alex. strom. 6, 6, 1 (p. 425 s. Stählin)


+ἔρξω· ἐτήτυμον γὰρ ξυνὸς ἀνθρώποις Ἄρης.

_____

39 D.  217 W.
(Snell)
Et. Gen. s. v. ἐγκυτὶ


χαίτην ἀπ᾽ ὤμων ἐγκυτὶ κεκαρμένος

_____

40 D.  216 W.
(Snell)
Ephor. in Schol. Plat. Lach. 187b (p. 117 Greene)


καὶ δὴ ᾽πίκουρος ὥστε Κὰρ κεκλήσομαι.

_____

40a D.  23 W.
(West)
P. Oxy. 22, 2310 fr. 1 col. I, 1-21, ed. Lobel


. . . . . . . . . . . . .]. .[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . .]. . . .[. . . . . . . . . . . . . . . . . . .].[
. . . . . . . . . . . .]. . .[. . . . . . . . . .].[. . .]ισ[. . . .]ν[ 
. . . . . . . . . .]. . . . .[. . .]. .[. . . .] . . . . . . . . .γει[ 
5
. . . . . . . . . .]. . . . .[. . .]. .[ ]. . . . . γὰρ ἐργματ[ 
. . . . . . . . .]. . . . .[. . . .] . . . . . . . .ιχα. .ω [
.].[.]. .βα. . . . . . τὴν δ᾽ ἐγὠνταμειβόμ[ην· 
«γύνα[ι], φάτιν μὲν τὴν πρὸς ἀνθρώπω[ν κακὴν 
μὴ τετραμήνηις μηδέν· ἀμφὶ δ᾽ εὐφ[ρόνηι, 
10
ἐμοὶ μελήσει· [θ]υμὸν ἵλαον τίθεο. 
ἐς τοῦτο δή τοι τῆς ἀνολβίης δοκ[έω 
ἥκειν; ἀνὴρ τοι δειλὸς ἆρ᾽ ἐφαινόμην[, 
οὐ]δ᾽ οἷός εἰμ᾽ ἐγὼ [ο]ὗτος οὐδ᾽ οἵων ἄπο. [
ἐπ]ίσταμαί τοι τὸν φιλ[έο]ν[τα] μὲν φ[ι]λεῖν[, 
15
τὸ]ν δ᾽ ἐχθρὸν ἐχθαίρειν τε [κα]ὶ κακο[στομέειν 
μύ]ρμηξ. λόγωι νυν τ[ῶιδ᾽ ἀλη]θείη πάρ[α. 
πό]λιν δὲ ταύτη[ν . . .].[. . . . ἐ]πιστρέ[φεα]ι[ 
οὔ]τοί ποτ᾽ ἄνδρες ἐξε[πόρθη]σαν, σὺ δ[ὲ 
ν]ῦν εἷλες αἰχμῆι κα[ὶ μέγ᾽ ἐ]ξήρ(ω) κ[λ]έος. 
20
κείνης ἄνασσε καὶ τ[υραν]νίην ἔχε· 
π[ο]λ[λοῖ]σ[ί θ]η[ν ζ]ηλωτὸς ἀ[νθρ]ώπων ἔσεαι.»

_____

41 D.  25 W.
(Snell/West)
P. Oxy. 22, 2310 fr. 1 col. I, 40-48, ed. Lobel
Clem. Alex. strom. 6, 7, 3 (p. 426 Sturz)


οὐκ ἔστι πως ἁπλῆ] τις ἀνθρώπου φυή, 
ἀλλ᾽ ἄλλος ἄλλωι καρδίην ἰαίνεται. 
[δοκεῖ δ᾽ ἄριστ]ον τ[ῶ]ι Μελησά[νδρω]ι σάθη 
[εἶναι, τράμις δ]ὲ βουκόλωι Φαλ[αγγ]ίωι
5
[τοῦτ᾽ οὔτις ἄλλ]ος μάντις ἀλλ᾽ ἐγὼ εἰπέ σοι· 
. . . . . . . . . . . .]γάρ μοι Ζεὺς πατὴρ Ὀλυμπίων 
. . . . . . . . . . ἔ]θηκε κἀγαθόν μετ᾽ ἀνδράσι 
. . . . . . . . . οὐ]δ᾽ ἄν Eὐρύμας διαψέγο[ι 

_____

42 D.  67 W.
(West)
P. Oxy. 2312 fr. 14
v. 3: Schol. Theocr. 2, 48d (p. 281 Wendel)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .].τομηι
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]λήσομαι·
ἐσθλὴν γὰρ ἄλλην οἶδα τοιούτου φυτοῦ 
ἴησιν . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]δοκέω·
5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]κακά·
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ἐ]πίφασαι·
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]ήσομαι·
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]ου λίνου
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]ταθη
10
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]ν+μενοινιω[
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .].εισιω[
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]α..σε.[

_____

43 D.  212 W.
(Snell)
Et. Magn. 424, 18


ἵστη κατ᾽ ἠκὴν κύματός τε κἀνέμου.

_____

44 D.  211 W.
(Snell)
Ammon. in Porph. isag. prooem. p. 9,8 ss. (Bussej)


τρίαιναν ἐσθλὸς καὶ κυβερνήτης σοφός

_____

45 D.  210 W.
(Snell)
Et. Magn. 752, 15


τίς ἆρα δαίμων καὶ τέου χολούμενος;

_____

46 D.  218 W.
(Snell)
Schol. Pind. Ol. 12, 10


μετέρχομαί σε σύμβολον ποιεύμενος.

_____

47 D.  34 W.
(Snell)
Apoll. Dysc. de adv. p. 571 (Bekker)


ἀμισθὶ γάρ σε πάμπαν οὐ διάξομεν.

_____

48 D.  35 W.
(Snell)
Et. Magn. 530, 20


βοῦς ἐστιν ἡμῖν ἐργάτης ἐν οἰκίηι 
κορωνὸς ἔργων ἴδρις οὐδ᾽ ἀρ – ^ –

_____

49 D.  41 W.
(Snell)
Schol. Arat. 1009 (p. 531 Maaß)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ὥστε κηρύλος 
πέτρης ἐπὶ προβλῆτος ἀπτερύσσετο.

_____

[50] D.  330 err. W.
(Snell)
Et. Flor. p. 210 (Müller)


βίος δ᾽ ἀπράγμων τοῖς γέρουσι συμφέρει, 
μάλιστα δ᾽ εἰ τύχοιεν ἁπλοῖ τοῖς τρόποις 
ἢ μακκοᾶν μέλλοιεν ἢ ληρεῖν ὅλως, 
ὅπερ γερόντων ἐστίν.

_____

(-) D.  24 W.
(West)
P. Oxy. 2310 fr. 1 col. I 22-39, ed. Lobel


. . . . . . . . . . . . . ]νηῒ σὺν σ[μ]ικρῆι μέγαν 
πόντον περήσ]ας ἦλθες ἐκ Γορτυνίης 
. . . . . . . . . . . . . ]σ ουτιτ γεπεστάθη[ν]
. . . . . . . . . . . . . ]καὶ τόδ᾽ ἁρπαλ[ί]ζομ[αι] 
5
. . . . . . . . . . . κρ]ηγύης ἀφίκ[ 
. . . . . . . . . . . . . ]λμοισιν εξ[. . . . . . .].ς 
. . . . . . . . . . . . . ]χειρα καὶ π[. .]εστ[ά]θης 
. . . . . . . . . . .]ουσας· φ[ο]ρτίων δέ μοι μέ[λ]ει 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .].ος εἰτ᾽ ἀπώλετο 
10
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]ν ἐστι μηχανή 
δ᾽ ἄν ἄλ]λον οὔτιν᾽ εὑροίμην ἐγώ 
εἰ σ]ὲ κῦμ᾽ ἁλὸς κατέκλυσεν 
ἢ. . . . . . . .].ν χερσὶν αἰχμητέων ὕπο 
. . . . . . . ἥ]βην ἀγλ[α]ὴν ἀπ[ώ]λεσ[α]ς. 
15
νῦν δ᾽ . . . .]θεῖ καί σε θε[ὸς ἐρ]ρύσατο 
. . . . . . . . . . .].[.]. κἀμὲ μουνωθέντ᾽ ἰδ. . 
. . . . . . . . . . . . . ]ν, ἐν ζόφωι δὲ κείμενο<ς>[ 
αὖτις ]ἐ[ς] φά[ος κ]ατεστάθην.

_____

(-) D.  32 W.
(West)
Et. Magn. p. 324, 17


διὲξ τὸ μύρτον

_____

(-) D.  40 W.
(West)
Schol. Aristoph. pac. 1148


παρδακὸν δ᾽ ἐπείσιον.

_____

(-) D.  44 W.
(West)
Schol. Aristoph. Lys. 1254 ss.


πολλὸς δ᾽ ἀφρὸς ἦν περὶ στόμα.

_____

(-) D.  47 W.
(West)
P. Oxy. 2811 fr. 5, 3-6


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]ε παρθένοι 
θυρέων ἀπεστύπαζον.

_____

(-) D.  66 W.
(West)
Epimer. in Hom. An. Ox. I 164, 20 Cramer


μηρῶν μεταξύ

_____________

Skróty