Archiloch

Jamby tetrametyczne

 
Ἴ α μ β ο ι
Τ ε τ ρ ά μ ε τ ρ α

51 - 78a Diehl
89, 106, 112, 113 West


_______________________________________________


51 D.   93a-98 W.
Archilochi monumetum Parium
(IG XII 5, 1 nr. 445 I A 42- 59; IV A 1-33, 42-58; IV B 4 sqq.)
P. Oxy. 2313 fr. 3 (a)


51 Diehl:

p. I A

[Σωσθένης Προσθένου τάδε ἀνέγραψεν ἐκ τῶν τοῦ Δημέου]· | [ἀναγέγραφεν] δ᾽ [ὁ Δ]ημέας οὐ μόνον περὶ τ[. . .] | [. . . . . . . . .]σιλυ ^ π . λλλ πολίτης Ἀρχίλο[χος . . . . .] | [. . . . . . . . . .] εὐσ<εβ>είας καὶ τῆς περὶ τὴν πατ[ρίδα σπου] | [δῆς· ἐμνημόνευσ]ε γὰρ τῶν πεπραγμένων [ὑπὸ τοῦ ποι] | [ητοῦ] πολλῶν καὶ μεγάλων ἀγαθῶν [ἐκ τῶν τοῦ . . .] | [. . . .]ς τοῦ ἀνηγαγωχότος ταῦτα εἰς [αὐτὸν τὸν ποιη] | [τήν. ἀν]αγέγραφεν δὲ ὁ Δημέας ἕκαστα [τῶν τε πεπραγμέ] | [ν]ων καὶ γεγραμμένων ὑπὸ Ἀρχιλόχου κατ᾽ [ἄρχοντα] | ἕκαστον, καὶ ἦρκται ἀπὸ ἄρχοντος πρῶτον Εὐρ[. . ., ἐφ᾽ οὗ] || δοκεῖ πεντηκότορος Μιλησίων πρέσβεις ἄγ[ουσα εἰς Πάρον] | καὶ ἀνακομιζομένη ἐγ Μιλήτου διαφθαρῆνα[ι ἐν τῶι πορθμῶι] | τῶι Ναξιακῶι, καὶ σωθῆναι ἕνα τινὰ αὐτῶν, ὧι ὄ[νομα Κοίρα] | νος, ὑπὸ δελφῖνος ἀναλημφθέντα, καὶ ἐκπεσόν[τα εἰς τὸν] | [τῶ]ν Συρίων [λιμέν]α εἴς τι σπήλαιον συνφ[υγεῖν, καὶ] || ἐκεῖθεν αὖτ[ις ἐλθεῖν εἰς τὴν ἰδ]ίαν· τὸ δέ σπ[ήλαιον] | ἔτι νῦν ὑ[πάρχον ἀπ᾽ ἐκεί]νου Κοιράνει[ον καλεῖ] | [τ]αι, [καὶ ναίει Ποσειδῶν ὁ ἵ]ππιος ἔντ[οσθε, καθ] | άπ[ερ ὁ ποιητὴς ποιεῖται αὐτο]ῦ μνήμη[ν λέγων οὔτω]· |

[πεντήκοντ᾽ ἀνδρῶν λίπε Κοίρα]νον ἵππ[ιος
Ποσειδῶν]. ||
[. . . πάλι]ν ἄρ[χων Εὐρ. . .] | [. . .]ξολ[. . .] |

perierunt versus 18

]φονδετοσ[. . . . . χρήμ]ατα τοὺς Θρᾶικ[ας λέ]γουσιν Πάριοι ἑαυ[τοῖς] | ἀποκαθιστάνα[ι πάλι]ν. διασαφεῖ δὲ τ[οῦτο | [καὶ] αὐτὸς ὁ [ποιητὴς λέγων]·

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]ατ. .φυλ[ – ^ –
το. [ ^ – x – ^ ]σαι. .ι. . .θο. .υ. παρα[ ^ –
– ]τροφα[ x – ^ – ]εκεμ[. .]ο.[. . . .]μεν
ωντολα.[ x ] ειπεασ[. . .]ιων πάϊς Πεισιστράτου 
5
ἄνδρας . . . ωλεῦντας αὐλὸν καὶ λύρην ἀνήγαγεν 
ἐς Θάσον κυσὶ Θρέϊξιν δῶρ᾽ ἔχων ἀκήρατον 
χρυσόν, οἰκείωι δὲ κέρδει ξύν᾽ ἐποίησαν κακά,

ὅτι τοὺς Θρᾶικας || ἀποκτείναντες αὐτοὶ οἳ μὲν αὐτῶν ὑπὸ Παρί | ων ἀπώλοντο, οἱ +ληιστὰς Σάπας ὑπὸ τῶν Θραι | [κ]ῶν. μετὰ ταῦτα πάλιν γίνεται ἄρχων Ἀμ | φ[ί]τιμος, καὶ ἐν τούτοις διασαφεῖ πάλιν, ὡς | ἐ[ν]ίκησαν καρτερῶς τοὺς Ναξίους λέγων || [ο]ὕτω·

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . τῶν δ᾽ Ἀθηναίη μάχηι 
ἵλαος παρασταθεῖσα παῖς ἐρικτύπου Διὸς 
καρδίην ὤρινεν +αὐτῆς τῆς πολυκλαύτου λεώ 
.[. .]υτων[. .]αλλα κείνης ἡμέρης ἐπὶ χθ[όν]α 
5
ἄλλον +ἤεισεν· τόσους γὰρ ἐξεχώρησεν γύας 
νηλε[. . . .]παντος· ἀλλὰ θεῶν Ὀλυμπίων νόωι 
νη[

perierunt versus 2, p. I B, II AB, III AB

p. IV A

δηλοῖ ὁ ποιητὴ[ς λέγων οὕτως]·

] [
[– ^ –] | δ(ὲ) ἐπὶ στρατηγ[οῦ | – ^ – ^ – ^ ^ ] |
νῦν ἐεργμένω[ν φαλάγγων | – ^ – ^ – ^ ^ ] |
πῆι μ᾽ ἔσωσ᾽ Ἑρμ[ῆς τρέμοντα | – ^ – ^ – ] || μενος
5
ἀλκίμω[ ^ – ^ – ^ | – ^ – ^ – ^ ] | ται.

ὅτι δὲ Γλαῦκ[ος . . . . . . . . . . . . . τῆι κατὰ τὴν Θα]- σον μάχηι κρατησ[άντων τῶν Θραικῶν . x . ], δηλοῖ ὁ ποιητὴ[ς λέγων οὕτω]·

. . . . . . . . . . . . . Γλαῦκε, τίς σε θεῶν νό] | ον
καὶ φρένας τρέ[ – ^ – ^ | – ^ – ^ – ^ ^ ] ||
γῆς επιμνήσαιο τ[αύτης (?) | – ^ – ^ – ^ ^ ]
[δει]νὰ τολμήσας με[ – ^ | – ^ – ^ – ^ ^ ]
5
[ – ^ –] | αν εἷλες αἰχμῆι | καὶ [ ^ – ^ – ^ ^ ] |
[ – ^ – ^ ] σον +δεσκεν | καὶ χαλ[ – ^ – ^ ^ ]

[. x .] | ανχη[.] εἰς τὴν Θάσο[ν . x . ] || τῆλε (?) καὶ παρ᾽ ἑτα[ίρας . x .] τῆς γαύρας, ἥτι[ς . x .] | ιοιτι[.] τοιαῦτα [. x .] | [. . . ταῖς] ἀσ[π]ίσιν [. x .] | [. .]ν τῆς Θάσου καὶ [. x .] || ἐφολκεῖ. ὅτι δ᾽ ἀλη[θῆ λέγει ὁ Δημέας] | ὑπὲρ ταύτης τῆς π[ορείας, δηλοῖ <ὁ ποιητὴς> λέγων] | τάδε·

97/97a West:

χ<ε>ιλίους γὰρ ἄν[δρας [.]κ[

ἔ]πειτα γυναῖκας εἶ[χον - - - ]λαι τι[.]ς τῆς πύληις ἔ[τ]ρεχον εἰς [ - - - ] ἐκ τῆς Θάσο[υ - - - ]υ· ὅτι δ᾽ ἀλη[θ]ῆ [ - - - ] σψμ[.]αει τιν[ - - - ]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]τι μη[
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]μιιε[
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]ιακ[
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . δ]έδοικας [το]ῖ᾽ ἀρισ[τ]ε[ύσας πάρος
5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]δέδοικα[ς]. . .[
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]ν σ[τα]θέντα[

98 West:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]τ᾽ ἢ κέρδει ν[ ^ –
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]εταξυι[ – ^ –
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]σὺν δενι[ ^ –
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]λ᾽ ἀμφὶ δ[ – ^ –
5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]ων δούρατ᾽ ἐκπ[ x – ^ –
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]ε, τῶν δ᾽ ἐδραμ[. .]εν ν[όον
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . παῖς] Ἀθηναίη Διός·
ἀμφ[ὶ] δ᾽ ὑψ[ηλὰς ἐπάλξεις ἤρ]κεσαν πρὸ π[α]τρίη[ς]
χρημ[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . κ]εῖτο πύργος ἀμφα[ή]ς,
10
θαυ[μ]α[. . . . . . . . . . . . . . . . . ] ἐκ λίθων ἐδε[ίμαμ]ε[ν
– ^ – ^ ἄν]δ[ρ]ε[ς] αὐτοὶ Λεσβίω[. . .]ει[
– ^ – τῶ]ν δ᾽ ἀ[μ]φ[ιθ]έντες χερσὶν ο[. . . .]δια
ιμενωι.[. .]ων ἐσο[. .]σει Ζεὺς Ὀλυμπίω[ν.]ο.ι[
– ^ αἰχμ]ῆ[ι]σιν θοῆισι πημονὴν ἐπήγομ[εν]
15
ει εθ[. . .]ότ᾽ ἀμφὶ πύργον ἔστασαν πονε[όμενοι
κλίμακας, μ]έγαν δ᾽ ἔθεντο θυμὸν ἀμφε[
βαρ` δ᾽ ὑπεβρ]όμε[ι σίδ]ηρον εἱμένη καλ[

explicit columna IV A

51 Diehl:

p IV B

[. x .]λωνιο [. x .] | [. x . τῆς] | μητρὸς αὐτῆς [. x .] | [. x .] | [. x .] | καὶ με[. x .] | [. x .] | [. .] τῆς πατρίδος καὶ Ἀρχιλόχου ἐνταῦθα π[άλιν] | [μέμνηται (ὁ Δημέας) . x .] | [. x .] [. x .] ||

«Τῖς σέ τὸν ἐμ πέτρηι Μουσῶν θεράποντ᾽ ἐχάραξεν, | 
      παῖ Τελεσικλῆος κοῦρε, καταγλαΐσας;» |
«λέξω δή σοι ἐγὼ μάλ᾽ ἐτήτυμα, εἰ σὺ μὴ οἶδας· ||
      ἐσθλὸς ἐὼν ἀρετῆς τε οὐχ ὑπολειπόμενος |
Σωσθεὺς Προσθένου υἱος ἐμὴν πολ[ύυ]μ[νον ἀοι]δήν |
      τιμῶν ἀεν[άων] αἶσαν ὑπεσπάσατο.»

Σωφροσύνας οἴακα [νέμοντ- . x .] | ἐμέο [. x .] [. x .] | [. x .] Πάρος.

_____

52 D.  109 W.
(Snell)
Schol. Rav. Aristoph. pac. 603 s.


<>, λιπερνῆτες πολῖται, τἀμὰ δὴ συνίετε 
ῥήματ᾽. . .

_____

53 D.  116 W.
(Snell)
Athen. 3, 76b


ἔα Πάρον καὶ σῦκα κεῖνα καὶ θαλάσσιον βίον.

_____

54 D.  102 W.
(Snell)
Apollod. (FGrHist 244 F 200) in Strab. 8, 6, 6 (p. 370 Hense)


ὡς Πανελλήνων ὀϊζὺς ἐς Θάσον συνέδραμεν.

_____

55 D.  91 W.
(Snell)
Schol. Pind. Ol. 1, 91
P. Lit. Lond. 55 + P. Oxy 2313 fr. 10


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . μηδ᾽ ὁ Ταντάλου λίθος 
15
τῆσδ᾽ ὑπὲρ νήσου κρεμάσθω . . . . . . . . . . . . . .

_____

56 D.  105 W.
(Snell)
Heracl. alleg. Hom. 5 (p. 6 ed. Bonn.)


Γλαῦχ᾽ ὅρα· βαθὺς γὰρ ἤδη κύμασιν ταράσσεται 
πόντος, ἀμφὶ δ᾽ ἄκρα Γυρέων ὀρθὸν ἵσταται νέφος, 
σῆμα χειμῶνος· κιχάνει δ᾽ ἐξ ἀελπτίης φόβος.

_____

56a D.  106 W.
(Diehl/West)
P. Lit. Lond. 54, ed. Milne


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]νται νῆες ἐν πόντωι θοαί 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . π]ολλὸν δ᾽ ἱστίων ὑφώμεθα 
. . . . . . . . . . . . . . . . λύσαν]τες ὅπλα νηός· οὐρίην δ᾽ ἔχε 
Ζεὺ πάτερ, σάου θ᾽ ἑταί]ρους, ὄφρα σεο μεμνεώμεθα. 
5
κἀπὶ γῆς, πνοὰς δ᾽] ἄπισχε, μηδὲ τοῦτον ἐμβάληις 
ὑφόθεν χειμῶν᾽, ὁτέοισι]ν ἵσταται κυκώμενον 
[κῦμα . . . . . . . . . . . . . . . . ἠ]χῆς· ἀλλὰ σὺ προμήθεσαι
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]υμος

_____

57 D.  111 W.
(Snell)
Clem. Alex. strom. 6,6, 5 (p. 426 Sturz)


καὶ νέους θάρσυνε· νίκης δ᾽ ἐν θεοῖσι πείρατα.

_____

58 D.  130 W.
(Snell)
Stob. 4, 14, 24 (p. 935 Hense)


τοῖς θεοῖς ῥεῖ᾽ ἅπαντα· πολλάκις μὲν ἐκ κακῶν 
ἄνδρας ὀρθοῦσιν μελαίνηι κειμένους ἐπὶ χθονί, 
πολλάκις δ᾽ ἀνατρέπουσι καὶ μάλ᾽ εὖ βεβηκότας 
ὑπτίους κ<λ>ίνουσ᾽· ἔπειτα πολλὰ γίγνεται κακά 
5
καὶ βίου χρήμηι πλανᾶται καὶ νόου παρήορος.

_____

59 D.  117 W.
(Snell)
Schol. T. Hom. Ω 81


τὸν κεροπλάστην ἄειδε Γλαῦκον – ^ – ^ –

_____

60 D.  114 W.
(Snell)
vv.1-2: Dio Prus. or. 33, 17 (I 302 Arnim)
vv. 3-4: Galen in Hippocr. de artic. 3 (XVIII 1, p. 537 Kühn)


Οὐ φιλέω μέγαν στρατηγὸν οὐδὲ διαπεπλιγμένον 
οὐδὲ βοστρύχοισι γαῦρον οὐδ᾽ ὑπεξυρημένον· 
ἀλλά μοι σμικρός τις εἴη καὶ περὶ κνήμας ἰδεῖν 
ῥοικός, ἀσφαλεώς βεβηκὼς ποσσί, καρδίης πλέως.

_____

61 D.  101 W.
(Snell)
Plut. Galb. 27, 10


ἑπτὰ γὰρ νεκρῶν πεσόντων, οὓς ἐμάρψαμεν ποσίν, 
χείλιοι φονῆές εἰμεν.

_____

62 D.  88 W.
(Snell)
Hephaest. 6, 2 (p. 18 Consbruch)


Ἐρξίη, πῆι δηὖτ᾽ ἄνολβος ἀθροΐζεται στρατός;

_____

63 D.  107 W.
(Snell)
Plut. quaest. conviv. 3, 10, 2 (p. 658b)


ἔλπομαι, πολλοὺς μὲν αὐτῶν Σείριος καταυανέει 
ὀξὺς ἐλλάμπων.

_____

64 D.  133 W.
(Snell)
Stob. 4, 58, 4 (p. 1142 Hense)


οὔ τις αἰδοῖος μετ᾽ ἀστῶν οὐδὲ περίφημος θανών 
γίνεται· χάριν δὲ μᾶλλον τοῦ ζοοῦ διώκομεν 
<οἱ> ζοοί· κάκιστα δ᾽ αἰεὶ τῶι θανόντι γίνεται.

_____

65 D.  134 W.
(Snell)
Stob. 4, 57, 4 (p. 1137 Hense)


οὐ γὰρ ἐσθλὰ κατθανοῦσι κερτομέειν ἐπ᾽ ἀνδράσιν.

_____

66 D.  126 W.
(Snell)
Theophil ad Autolyc. 2, 53 (p. 176 Otto)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ἓν δ᾽ ἐπίσταμαι μέγα, 
τὸν κακῶς <μ᾽ ἔ>ρδοντα δέννοισ᾽ ἀνταμείβεσθαι κακοῖς.

_____

67a+b D.  128 W.
(Snell)
vv. 1-7: Stob. 3, 20, 28 (p. 544 Hense)
v. 8: Arist. polit. 7, 6 (p. 1328 a 3)


θυμέ, θύμ᾽ ἀμηχάνοισι κήδεσιν κυκώμενε, 
ἄνα δέ, δυσμενέων δ᾽ ἀλέξευ προσβαλὼν ἐναντίον 
στέρνον, ἐν δοκοῖσιν ἐχθρῶν πλησίον κατασταθείς 
ἀσφαλέως· καὶ μήτε νικῶν ἀμφαδὴν ἀγάλλεο 
5
μηδὲ νικηθεὶς ἐν οἴκωι καταπεσὼν ὀδύρεο. 
ἀλλὰ χαρτοῖσίν τε χαῖρε καὶ κακοῖσιν ἀσχάλα 
μὴ λίην· γίνωσκε δ᾽ οἷος ῥυσμὸς ἀνθρώπους ἔχει.
. . . . . . . . . . .
– ^ – ^ – σὺ γὰρ δὴ παρὰ φίλων ἀπάγχεαι.

_____

68 D.  131+132 W.
(Snell)
vv. 1-2: Theo progymn., Rhet. graec. 1, 153 (Walz)
v. 3: Ps.-Plat. Eryx. 397e


τοῖος ἀνθρώποισι θυμός, Γλαῦκε, Λεπτίνεω πάι, 
γίνεται θνητοῖσ᾽, ὁκοίην Ζεὺς ἐφ᾽ ἡμέρην ἄγηι, 
καὶ φρονεῦσι τοῖ᾽, ὁκοίοισ᾽ ἐγκυρέωσιν ἔργμασιν.

_____

69 D.  125 W.
(Snell)
Athen. 10, 433e


– ^ – μάχης δὲ τῆς σῆς, ὥστε διψέων πιεῖν, 
ὣς ἐρέω.

_____

70 D.  115 W.
(Snell)
Herodian. peri schemat. 57, 2


νῦν δὲ Λεώφιλος μὲν ἄρχει, Λεωφίλου δ᾽ ἐπικρατεῖν, 
Λεωφίλωι δὲ πάντα κεῖται, Λεώφιλον δ᾽ ἀκούε<τε>.

_____

71 D.  118 W.
(Snell)
Plut. de EI ap. Delph. 5 (p. 386d)


εἰ γὰρ ὣς ἐμοὶ γένοιτο χεῖρα Νευβούλης θιγεῖν.

_____

72 D.  119 W.
(Snell)
Schol. Eur. Med. 679


καὶ πεσεῖν δρήστην ἐπ᾽ ἀσκὸν κἀπὶ γαστρὶ γαστέρα 
προσβαλεῖν μηροὺς τε μηροῖσ᾽ . . .

_____

73 D.  127 W.
(Snell)
Clem. Alex. strom. 6, 6, 1 (p. 425 Sturz)


ἤμβλακον, καί πού τιν᾽ ἄλλον ἥδ᾽ ἄτη κιχήσατο.

_____

74 D.  122 W.
(Snell)
Stob. 4, 46, 10 (p. 999 Hense)


Χρημάτων ἄελπτον οὐδέν ἐστιν οὐδ᾽ ἀπώμοτον 
οὐδὲ θαυμάσιον, ἐπειδὴ Ζεὺς πατὴρ Ὀλυμπίων 
ἐκ μεσημβρίης ἔθηκε νύκτ᾽, ἀποκρύψας φάος 
ἡλίου λάμποντος. ὑγρὸν δ᾽ ἦλθ᾽ ἐπ᾽ ἀνθρώπους δέος. 
5
ἐκ δὲ τοῦ καὶ πιστὰ πάντα κἀπίελπτα γίνεται 
ἀνδράσιν. μηδεὶς ἔθ᾽ ὑμέων εἰσορέων θαυμαζέτω, 
μηδ᾽ ἐὰν δελφῖσι θῆρες ἀνταμείψωνται νομόν 
ἐνάλιον καί σφιν θαλάσσης ἠχέεντα κύματα 
φίλτερ᾽ ἠπείρου γένηται, τοῖσι δ᾽ ἦι δύνειν ὄρος.

_____

75 D.  108 W.
(Snell)
Plut. aud. poet. 6 (p. 23ab)


κλῦθ᾽, ἄναξ Ἥφαιστε, καί μοι σύμμαχος γουνουμένωι 
ἵλαος γενεῦ, χαρίζευ δ᾽ οἷά περ χαρίζεαι.

_____

76 D.  121 W.
(Snell)
Stob. 4, 58, 4 (p. 1142 Hense)
Athen. 5, 180de (p. 414 Kaibel)


αὐτὸς ἐξάρχων πρὸς αὐλὸν Λέσβιον παιήονα

_____

77 D.  120 W.
(Snell)
Philochoros (FGrHist 328 F 172) in Athen. 14, 628a


ὡς Διωνύσοι᾽ ἄνακτος καλὸν ἐξάρξαι μέλος
οἶδα διθύραμβον οἴνωι συγκεραυνωθεὶς φρένας.

_____

78 D.   124a+b W.
(Snell)
Athen. epit. 1, 7f


– ^ – πολλὸν δὲ πίνων καὶ χαλίκρητον μέθυ, 
οὔτε τῖμον εἰσενείκας – ^ <Μυκονίων δίκην>
οὐδὲ μὴν κληθεὶς <ὑφ᾽ ἡμέων> ἦλθες, οἷα δὴ φίλος, 
ἀλλὰ σεῦ γαστὴρ νόον τε καὶ φρένας παρήγαγεν 
5
εἰς ἀναιδείην.

_____

78a D.  (-) W.
(Snell)
Ael. var. hist. 4, 14


χρήματ᾽ ἐς πόρνης γυναικὸς ἔντερον +καταίρουσιν


_____

(-) D.  89 W.
(West)
Mnesiepes, De Archilocho (SEG 15, 517) B (E2) I 4-47


0
τῆς νῦν πάντες[ 

ἀμφικαπνίουσιν [ 
νηυσίν, ὀξεῖαι δ[ 
δηΐων, αὐαίνετ[αι δέ 
ἡλίωι, θράσος τε[ 
5
οἳ μέγ᾽ ἱμείροντες[
Ναξίων δῦναι φ.[
καὶ φυτῶν τομὴν[
ἄνδρες ἴσχουσιν[
τοῦτό κεν λεὼι μ[ 
10
ὡς ἀμηνιτεὶ παρη[ 
καὶ κασιγνήτων .[ 
τέων ἀπέθρισαν[ 
ἤριπεν πληγῆισιδ[ 
ταῦτά μοι θυμὸς[ 
15
νειόθεν .οβ. .δε[ 

ἀλλ᾽ ὅμως θανον[ 

γνῶθί νυν, εἴ τοι[ 
ῥήμαθ᾽ ὃς μέλλε[ι 
οἱ μὲν ἐν Θάσωι .[ 
20
καὶ Τορωναίην[ 

οἱ δ᾽ ἐν ὠκείηισ[ι (. . . .) νηυσί 
και . . . ἐκ Πάρου τ[
καὶ κασιγνη[τ 
θυμὸς αλ.[
25
πῦρ ὃ δὴ νῦν ἀμφι.[
ἐν προαστίωι κε[
γῆν ἀεικίζουσιν[
Ἐρξίη, καταδραμ[
τῶ ᾽σ ὁδὸν στελλ[
30
μηδὲ δεξιοὺς επ[

_____

(-) D.  112 W.
(West)
P. Oxy. 2314 col. I + 2313 fr. 27
(coniunxit Dervisopoulos)


. . . . . . . . . . . . . ].[. . . ].[. . . . . . .].[.].ασδι.[.]. . .
. . . . . . . . .]ηρας· ἔλπομαι γὰρ, ἔλπομαι 
. . . . . . . ἀ]νόλβο[ι]ς ἀμφαϋτήσει στρατός 
. . . . . . . . .].αγγες κοιτον ἀρκαδοσσονον 
5
. . . . . . . . .].α, πολλὰ δ᾽ἔλπονται νέοι 
. . . . . . . . .].α· διὰ πόλιν Κουροτρόφος 
. . . . . . . . . .]τατα[.]εθ. . . . .αεισεται 
. . . . . . . . . .]. . . .ν. . .αν ἀγκάσεαι
. . ]τοιγει.[|]. . .τον ὄχλος ἴπτεται 
10
. . . . . . . . ]ν· τέωι προσέρχεται [.]εθε
. . . . . . . . ]ως Ἀφροδίτηι <δὴ> φίλος
. . . . . . . . . . ]χων ἅτ᾽ ὄλβιος
. . . . . . . . . . . . . . ]ερον[

_____

(-) D.  113 W.
(West)
P. Oxy. 2314 col. II


ρχὸς εὖ μαθ[ὼ]ν ἄκοντι τ[ί ξίφει 
πειρέαι; λίην λιάζεις κυρ[ 
ἴσθί νυν, τάδ᾽ ἴσθι . . .γγο[
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_____________

Skróty