Archiloch

Epody

 
Ἐ π ω ι δ ο ί

79 - 118a Diehl
183 W.


_______________________________________________


79a D.  115-116 Hipponax W.
(Latacz)
Pap. Argentor. Bibl. Univ. 3a+b
(ed. R. Reitzenstein, Sitzungsber. der Preuß. Akad. der Wiss. Berlin 1899, 857 ss.)


π.[. . . . . . . . . . . . . . . ]ν[. . .]. . . .[
      κύμ[ατι] πλα[ζόμ]ενος· 
κἀν Σαλμυδ[ησσ]ῶι γυμνὸν εὐφρονέστ[ατα 
      Θρήϊκες ἀκρό[κ]ομοι 
5
λάβοιεν - ἔνθ<α πόλλ᾽> ἀναπλήσει κακὰ 
      δούλιον ἄρτον ἔδων - 
ῥίγει πεπηγότ᾽ αὐτόν· ἐκ δὲ τοῦ χν<ό>ου 
      φυκία πόλλ᾽ ἐπιχ<έ>οι, 
κροτέοι δ᾽ ὀδόντας, ὡς [κ]ύων ἐπὶ στόμα 
10
      κείμενος ἀκρασίηι 
ἄκρον παρὰ ῥηγμῖνα κυμα[. . . . . . . 
      ταῦτ᾽ ἐθέλοιμ᾽ ἂν ἰδεῖν, 
ὅς μ᾽ ἠδίκησε, λ[ὰ]ξ δ᾽ ἐφ᾽ ὁρκίοισ᾽ ἔβη, 
      τὸ πρὶν ἑταῖρος [ἐ]ών.

      explicit

_____

80 D.  117 Hipponax W.
(Snell)
Pap. Argentor. Bibl. Univ. 3a+b
(ed. R. Reitzenstein, Sitzungsber. der Preuß. Akad. der Wiss. Berlin 1899, 857 ss.)


ἡ χλαῖν[α . . . . . . . . . . . ]στινη[
      κυρτὸν ε[ – ^ ] φιλεῖς
ἀγχοῦ καθῆσθαι. ταῦτα δ᾽ Ἱππωνα[κτίδης 
      οἶδεν ἄριστα βροτῶν. 
5
οἶδεν δὲ κ᾽ Ἀρίφαντος (ἆ μάκαρ, ὅτ[ις 
      οὐδαμά κως ἔιδε 
[γ]ρ[άσ]ου πνέοντα φῶρα), τῶι χυτρεῖ [δὲ νῦν 
      Αἰσχυλίδηι πολεμέει. 
ἐκεῖνος ἤμερσέ[ν σε τῆς ἀπαρτί]ης, 
10
      πᾶς δὲ πέφηνε δό[λος.

_____

81-83 D.  185-187 W.
(Snell)
81 D.: Lucill. Tarrh. (Ammon. 18, p. 5 Nickau)
82 D.: Etym. Magn. 715, 44
83 D.: Schol. Aristoph. Ach. 120


[Αἶνός· ἀλώπηξ καὶ πίθηκος]

ρέω τιν᾽ ὑμῖν αἶνον, ὦ Κηρυκίδη, 
      ἀχνυμένη σκυτάλη· 
πίθηκος ἤιει θηρίων ἀποκριθείς 
      μοῦνος ἀν᾽ ἐσχατιήν. 
5
τῶι δ᾽ ἄρ᾽ ἀλώπηξ κερδαλέη συνήντετο 
      πυκνὸν ἔχουσα νόον.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

      ῥόπτρωι ἐρειδόμενον

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

τοιήνδε δ᾽, ὦ πίθηκε, τὴν πυγὴν ἔχων

_____

85 D. + 84 D.  182 W. + 298 W.
(Snell)
85 D.: Hephaest. de poem. 7, 2 (p. 71 Consbruch)
84 D.: Aristid. or. 45, 39 (II 51 Dindorf)


Εὖτε πρὸς ἄεθλα δῆμος ἠθροΐζετο, 
      ἐν δὲ Βατουσιάδης,
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Ζεὺς ἐν θεοῖσι μάντις ἀψευδέστατος 
      καὶ τέλος αὐτὸς ἔχει.

_____

86 D.  184 W.
(Snell)
Plut. Demetr. 35,6


      τῆι μὲν ὕδωρ ἐφόρεε 
δολοφρονέουσα χειρί, θἠτέρηι δὲ πῦρ.

_____

87 D.  200 W.
(Snell)
Etym. Magn. 689, 1


ἐμεῦ δ᾽ ἐκεῖνος οὐ καταπροΐξεται.

_____

88-95 D.  172, 223, 174, 179, 329, 176, 181, 178, 177, 175, 180, 173 W.
(Snell/Diehl/West)
88 D.: Schol. Hermog., Rhet. greac. 7, 820 (Walz)
88a D.: Lucian. Pseudolog. 1, 1
89 D.: Lucill. Tarrh. (Ammon. 18, p. 5 Nickau)
90 D.:Etym. Magn. 32, 26
91 D.:Etym. Magn. 36, 23
92 D.: Atticus (Euseb. praep. ev. 15, 4, 4)
92a D.:P. Oxy. 22, 2316; Plut. de garull. 10 (p. 507a)
93 D.: Schol. Ven. 453 Hom. Ω 315
94 D.: Stob. 1, 3, 34 (p. 58 Wachsmuth)
94a D.: P. Oxy. 22, 2315 fr. 1
94b D.: Schol. Aristoph. Ach. 279
95 D.: Origen. adv. Cels. 2, 21


[Αἶνός· ἀετὸς καὶ ἀλώπηξ]

88 D. 172 W. (Snell)

Πάτερ Λυκάμβα, ποῖον ἐφράσω τόδε; 
      τίς σὰς παρήειρε φρένας, 
ἧις τὸ πρὶν ἠρήρεισθα; νῦν δὲ δὴ πολύς 
      ἀστοῖσι φαίνεαι γέλως.

88a D. 223 W. (Snell)

      τέττιγος ἐδράξω πτερῶν

89 D.  174 W. (Snell)

      αἶνός τις ἀνθρώπων ὅδε, 
ὡς ἆρ᾽ ἀλώπηξ καἰετὸς ξυνωνίην 
      ἔμειξαν.

90 D.  179 W. (Snell)

προὔθηκε παισὶ δεῖπνον αἰηνὲς φέρων.

91 D.  329 W. (Diehl)

ὣς δ᾽ ἄν σε θωϊὴ λάβοι

92 D.  176 W. (Snell)

«ὁρᾶις ἵν᾽ ἔστ᾽ ἐκεῖνος ὑψηλὸς πάγος 
      τρηχύς τε καὶ παλίγκοτος; 
ἐν τῶι κάθημαι σὴν ἐλαφρίζων μάχην.»

92a D.  181 W. (Snell/West)

      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ].ω[
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]ηρκ[
      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ].τάτη[
. . . . . . . . . . . . . . . . . μ]έγ᾽ ἠδείδει κακ[όν
5
      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . φ]ρέ[ν]ας
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ].δ᾽ ἀμήχανον τ.[
      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]ακον·
x – ^ – x ὀρ]φανῶν μεμνημένο[ς
      εὐβουλίηι τ᾽ ὀρ]γὴν κλύσας
10
τάμνων κέ]λευθον ὠκέως δι᾽ αἰθέρος
      λαιψηρὰ κυκλώσαι πτερά 
x – ^ – x ]· σὸς δὲ θυμὸς ἔλπεται

93 D.  178 W. (Snell)

      μή τευ μελαμπύγου τύχηις.

94 D.  177 W. (Snell)

« ὦ Ζεῦ, πάτερ Ζεῦ, σὸν μὲν οὐρανοῦ κράτος, 
      σὺ δ᾽ ἔργ᾽ ἐπ᾽ ἀνθρώπων ὁρᾶις 
λεωργὰ καὶ θεμιστά, σοὶ δὲ θηρίων 
      ὕβρις τε καὶ δίκη μέλει.»

94a D.  175 W. (West)

      x – ^ ἐς παῖ]δας φέρων 
. . . . . . . δαῖ]τα δ᾽ οὐ καλὴν ἐπ[ί
      ὥρμησαν ἀπτ]ῆνες δύο 
x – ^ – x ]. γῆ[ς]ἐφ᾽ ὑψηλῶι π[άγωι 
5
      x – ^ – ]νεοσσιῆι 
x – ^ – ]προύθηκε, τὴν δ[ x – ^ –
      x – ^ – ]. εχο.[ ^ –
x – ^ – ]αδε. .[ ^ – x – ^ –
      x – ^ – x ]φωλά[δ –

94b D.  180 W. (Snell)

      πυρὸς δ᾽ ἐν αὐτῶι φεψάλυξ

95 D.  173 W. (Snell)

      ὅρκον δ᾽ ἐνοσφίσθης μέγαν 
ἅλας τε καὶ τράπεζαν – ^ – ^ –

_____

96-99 D.  234, 225, 224, (-) W.
(Snell)


[Αἶνός· λέων, ἀλώπηξ, ἔλαφος]

96 D.  234 W.
Athen. 3, 107f


χολὴν γὰρ οὐκ ἔχεις ἐφ᾽ ἥπατι.

97 D.  225 W.
Athen. 14, 653d


      πάρελθε· γενναῖος γὰρ εἶς.

98 D.  224 W.
Athen. 9, 388f


      πτώσσουσαν ὥστε πέρδικα

99 D.  (-) W.
Suda s. v. ναὶ ναὶ et μὰ μήκωνος χλόην


      ναὶ ναὶ μὰ μήκωνος χλόην

_____

100, 101 D.  202, 226 W.
(Snell)


[Ἡρακλῆς καὶ Φόλος] ?

100 D.  202 W.
Apollon. Soph. lex. Hom. 67 ἔμπλην


      ἔμπλην ἐμεῦ τε καὶ Φόλου

101 D.  226 W.
Phot. 218, 3


      λείως γὰρ οὐδὲν ἐφρόνεον

_____

102 D.  43 W.
(Snell)
Etym. Gud. 230, 16 (de Stefani)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ἡ δὲ οἱ σάθη 
      ὅση τ᾽ ὄνου Πριηνέος 
κήλωνος ἐπλήμυρεν ὀτρυγηφάγου.

_____

103 D.  201 W.
(Snell)
Zenob. 5, 68


πόλλ᾽ οἶδ᾽ ἀλώπηξ, ἀλλ᾽ ἐχῖνος ἕν μέγα.

_____

104 D.  193 W.
(Snell)
Stob. 4, 20, 45 (p. 460 Hense)


      δύστηνος ἔγκειμαι πόθωι 
ἄψυχος, χαλεπῆισι θεῶν ὀδύνηισιν ἕκητι 
      πεπαρμένος δι᾽ ὀστέων.

_____

105 D.  195 W.
(Diehl)
Hephaest. 7, 2 (p. 21 Consbruch)


φαινόμενον κακὸν οἴκαδ᾽ ἄγεσθαι

_____

106 D.  253 W.
(Snell)
Philodem. de mus. p. 20, 37 ss. (Kemke)


κηλεῖται δ᾽ ὅτις [ἐσ]τιν ἀοιδαῖς.

_____

107 D.  168 W.
(Snell)
vv. 1-2: Hephaest. 15, 2 (p. 47 Consbruch)
vv. 3-4: Hephaest. 15, 6 (p. 49 Consbruch)


ρασμονίδη Χαρίλαε, χρῆμά τοι γελοῖον 
ἐρέω, πολὺ φίλταθ᾽ ἑταίρων, τέρψεαι δ᾽ ἀκούων.

_____

108 D.  171 W.
(Snell)
Hephaest. 15, 6 (p. 49 Consbruch)


φιλέειν στυγνόν περ ἐόντα, 
μὴ δὲ διαλέγεσθαι

_____

109 D.  170 W.
(Snell)
Hephaest. 15, 2 (p. 47 Consbruch)


ἀστῶν δ᾽ οἳ μὲν κατόπισθεν 
ἦισαν, οἱ δὲ πολλοί

_____

110 D.  169 W.
(Snell)
Hephaest. 8, 7 (p. 27 Consbruch)


Δήμητρί τε χεῖρας ἀνέξων

_____

111 D.  194 W.
(Snell)
Gramm. Hamburg. (in: F. Welcker, Kl. Schr. 4, 50 s.)


ἕωθεν ἕκαστος ἔπινεν· ἐν δὲ βακχίηισιν

_____

113, 114, 112 D.   188+191 W.
(Snell/West)
P. Colon. 58, 36-40 (ed. Merkelbach-West, ZPE 14, 1974, 97)
Hephaest. 6, 3 (p. 19 Consbruch)
Hephaest. 5, 3 (p. 16 Consbruch)
Stob. 4, 20, 43 (p. 459 Hense)


Οὐκέθ᾽ ὁμῶς θάλλεις ἁπαλὸν χρόα· κάρφεται γὰρ ἤδη 
      ὄγμοις, κακοῦ δὲ γήραος καθαιρεῖ
. . . . . ] ἀφ᾽ ἱμερτοῦ δὲ θορὼν γλυκὺς ἵμερος π[ροσώπου
      . . . . . ]κεν· ἦ γὰρ πολλὰ δή σ᾽ ἐπῆιξεν
5
πνεύμ]ατα χειμερίων ἀνέμων, μάλα πολλάκις δ᾽ ε[

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

τοῖος γὰρ φιλότητος ἔρως ὑπὸ καρδίην ἐλυσθείς 
      πολλὴν κατ᾽ ἀχλὺν ὀμμάτων ἔχευεν, 
κλέψας ἐκ στηθέων ἁπαλὰς φρένας. – ^ – ^ – –

_____

115 D.  189 W.
(Snell)
Athen. 7, 299a


      πολλὰς δὲ τυφλὰς ἐγχέλυς ἐδέξω . . .

_____

116 D.  190 W.
(Snell)
Hephaest. 15, 8 (p. 50 Consbruch)


καὶ βήσσας ὀρέων δυσπαιπάλους, οἷος ἦν ἐπ᾽ ἥβης

_____

117 D.  192 W.
(Snell)
Plut. sollert. animal. 36 (p. 984f)


πεντήκοντ᾽ ἀνδρῶν λίπε Κοίρανον ἵππιος Ποσειδῶν. 

_____

118 D.  196 W.
(Snell)
Hephaest. 15, 9 (p. 50 Consbruch)


<. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .>
λὰ μ᾽ ὁ λυσιμελής, ὦ ᾽ταῖρε, δάμναται πόθος.

_____
 
118a D.  196a W.
(Latacz)
P. Köln (ed. R. Merkelbach/M. L. West,
Zeitschr. für Papyrologie und
Epigraphik, Bd. 14/1974)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      πάμπαν ἀποσχόμενος· 
      ἶσον δὲ τολμ[ήσω ^ – 

εἰ δ᾽ ὦν ἐπείγεαι καί σε θυμὸς ἰθύει, 
      ἔστιν ἐν ἡμετέρου
5
      ἣ νῦν μέγ᾽ ἱμείρε[ι σέθεν

καλὴ τέρεινα παρθένος· δοκέω δέ μι[ν 
      εἶδος ἄμωμον ἔχειν· 
      τὴν δὴ σὺ ποιή[σαι φίλην.» 

τοσαῦτ᾽ ἐφώνει· τὴν δ᾽ ἐγὼ ἀνταμει[βόμην· 
10
      «Ἀμφιμεδοῦς θύγατερ, 
      ἐσθλῆς τε καὶ [περίφρονος 

γυναικός, ἣν νῦν γῆ κατ᾽ εὐρώεσσ᾽ ἔ[χει, 
      τ]έρψιές εἰσι θεῆς 
      πολλαὶ νέοισιν ἀνδ[ράσιν 

15
παρὲξ τὸ θεῖον χρῆμα· τῶν τις ἀρκέσε[ι. 
      τ]αῦτα δ᾽ ἐφ᾽ ἡσυχίης 
      εὖτ᾽ ἂν μελανθη[ – ^ –

ἐ]γώ τε καὶ σὺ σὺν θεῶι βουλεύσομεν. 
      π]είσομαι ὥς με κέλεαι· 
20
      πολλὸν μ᾽ ε[ – x – ^ –

θρ]ιγκοῦ δ᾽ ἔνερθε καὶ πυλέων ὑποφ[λύσαι 
      μ]ή τι μέγαιρε φίλη· 
      σχήσω γὰρ ἐς ποη[φόρους 

κ]ήπους· τὸ δὴ νῦν γνῶθι. Νεοβούλη[ν 
25
      ἄ]λλος ἀνὴρ ἐχέτω· 
      αἰαῖ, πέπειρα, δὶς τόση, 

ἄν]θος δ᾽ ἀπερρύηκε παρθενήϊον 
      κ]αὶ χάρις ἣ πρὶν ἐπῆν· 
      κόρον γὰρ οὐ κ[ατέσχε πω, 

30
ἥβ]ης δὲ μέτρ᾽ ἔφηνε μαινόλις γυνή. 
      ἐς] κόρακας ἄπεχε· 
      μὴ τοῦτ᾽ ἐφοῖτ᾽ ἀν[ – ^ –

ὅ]πως ἐγὼ γυναῖκα τ[ο]ιαύτην ἔχων 
      γεί]τοσι χάρμ᾽ ἔσομαι· 
35
      πολλὸν σὲ βούλο[μαι ^ –

σὺ] μὲν γὰρ οὔτ᾽ ἄπιστος οὔτε διπλόη, 
      ἡ δ]ὲ μάλ᾽ ὀξυτέρη, 
      πολλοὺς δὲ ποιεῖτα[ι φίλους· 

δέ]δοιχ᾽ ὅπως μὴ τυφλὰ κἀλιτήμερα
40
      σπ]ουδῆι ἐπειγόμενος 
      τὼς ὥσπερ ἡ κ[ύων τέκω.» 

τοσ]αῦτ᾽ ἐφώνεον· παρθένον δ᾽ ἐν ἄνθε[σιν 
      τηλ]εθάεσσι λαβὼν 
      ἔκλινα· μαλθακῆι δ[έ μιν 

45
χλαί]νηι καλύψας, αὐχέν᾽ ἀγκάληις ἔχω[ν, 
      δεί]ματι παυ[σ]αμένην 
      τὼς ὥστε νεβρ[ὸν – ^ – 

μαζ]ῶν τε χερσὶν ἠπίως ἐφηψάμην 
      ἧι πα]ρέφηνε νέον 
50
      ἥβης ἐπήλυσιν χρόα 

ἅπαν τ]ε σῶμα καλὸν ἀμφαφώμενος 
      θερμ]ὸν ἀφῆκα μένος 
      ξανθῆς ἐπιψαύ[ων τριχός.

      explicit

_____

(-) D.  183 W.
(West)
Hephaest. de poem. 7, 2


Σελληΐδεω


_____________

Skróty